لیست ارزیابی های در حال برگزاری

  • کاربرگ های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  • ضمن تشکر از حسن توجه شما شرکت کننده محترم به اطلاع می رساند این نظر سنجی به منظور تعیین میزان اطلاعات موجود در سطح مناطق ، معاونت ها و سازمان های شهرداری اصفهان از منظر شاخص های هوشمندی می باشد . لذا خواهشمند است میزان اطلاعات قابل استحصال یا موجود در رابطه با هریک از شاخص های عنوان شده در ذیل را بیان نمائید.

    مشاهده نتایج حجم نمونه: 20000 فرم پر شده: 85

    پرسشگر محترم، این نظر سنجی به منظور ایجاد پل ارتباطی بین پیمانکاران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، با رویکرد ارتقاء عملکرد سازمان می باشد. دسترسی به اطلاعات دقیق، مبنای برنامه ریزی های آتی در جهت بهبود عملکرد سازمان در همکاری با پیمانکاران می باشد. ازهمکاری شما متشکریم.

    مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 10